Đăng ký nhãn hiệu

19/09/2017
2052494433 Dang Ky Thuong Hieu

2052494433 Dang Ky Thuong Hieu

Đăng ký nhãn hiệu là quy trình bảo hộ nhãn hiệu cho chủ sở hữu để sở hữu hợp pháp nhãn hiệu và khẳng định quyền của sở hữu đối với nhãn hiệu đó.

Bình luận Facebook

Bình luận